Благовіщенський центр дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради

 

Академічна доброчесність

Додаток 1

до наказу по РЦДЮТ

від 05.05.2020 №59-о

 

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Благовіщенського районного центру дитячої та юнацької творчості Благовіщенської районної ради

 

І.      Загальні положення

       1.1. Положення про академічну доброчесність в Благовіщенському районному центрі дитячої та юнацької творчості (далі - Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між  педагогічними працівниками Благовіщенського районного центру дитячої та юнацької творчості та  здобувачами  освіти.

       1.2. Це Положення розроблено  на основі Конституції  України,  Законів  України  «Про освіту», «Про  авторське  право  і  суміжні  права»,  «Про  видавничу  справу»,  «Про запобігання  корупції»,  Цивільного  Кодексу  України, Статуту  освітнього закладу, Правил  внутрішнього  розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних (локальних) актів школи.

       1.3. Мета Положення полягає у дотриманні  високих професійних  стандартів  в  усіх  сферах діяльності закладу (освітній, науково-методичній, виховній), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами освіти, запобігання порушенню академічної доброчесності.

       1.4. Педагогічні працівники та здобувачі  освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу, зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

       1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у трьох основних  сферах – освітній (навчальній), науковій та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

       1.6.  Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу закладу.

 

ІІ. Поняття та принципи академічної доброчесності

       2.1. Академічна  доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень.

       2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в освітньому закладі необхідно дотримуватися наступних принципів:

 • демократизм;
 • законність;
 • верховенства права;
 • соціальна справедливість;
 • пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
 • рівноправність;
 • гарантування прав і свобод;
 • прозорість;
 • професіоналізм та компетентність;
 • партнерство і взаємодопомога;
 • повага та взаємна довіра;
 • відкритість і прозорість;
 • відповідальність за порушення академічної доброчесності.

       2.3. Кожен учасник позашкільної спільноти наділений правом  вільно обирати свою громадську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

       2.4. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор або особа за його дорученням.

       2.5. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди закладу, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

       2.6. Гідним для представників позашкільної спільноти є:

 • дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • культура зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього

процесу;

 • дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні

переговорів, у тому числі телефонних.

       2.7. Неприйнятним для всіх членів  позашкільної спільноти є:

 • навмисне перешкоджання навчальній та трудовій діяльності членів

спільноти;

 • участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю;

підробка та використання офіційних документів;

 • перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями;
 • ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди;
 • використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад

або офіційних заходів;

 • вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, паління у закладі,

поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння;

 • пронесення до закладу зброї, використання газових балончиків та

інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю так життю людини.

 

ІІІ. Забезпечення академічної доброчесності учасниками

освітнього процесу

       3.1. Дотримання академічної доброчесності  педагогічними працівниками передбачає:

 • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів

України;

 • утвердження позитивного іміджу освітнього закладу, примноження

його традицій;

 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства,

взаємоповаги, толерантності стосунків;

 • запобігання корупції, хабарництву;
 • збереження, поліпшення та раціональне використання навчально-

матеріальної бази закладу;

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,

тверджень, відомостей;

 • дотримання норм про авторські права;
 • надання правдивої інформації про методики і результати власної

навчальної (творчої, наукової) діяльності;

 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами

освіти;

 • об’єктивне й неупереджене оцінювання результатів навчання;
 • надання якісних освітніх послуг з використанням у практичній

професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;

 • дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни,

корпоративної етики.

       3.2. Дотримання академічної доброчесності  здобувачами освіти передбачає:

 • дотримання норм Конституції України;
 • повагу до педагогічних працівників;
 • повагу честі та гідності інших осіб;
 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та

підсумкового контролю результатів навчання без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх потреб і можливостей);

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,

тверджень, відомостей;

 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • особисту присутність на всіх уроках, окрім випадків, викликаних

поважними причинами;

 • користування інфраструктурою освітнього закладу відповідально,

економно та за призначенням;

 • сприяння збереженню та примноженню традицій закладу, підвищення

його  престижу  власними досягненнями у навчанні, спорті, творчості.

       3.3. Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю)

результатів,  отриманих іншими особами, як результатів власних досліджень (творчості) та/або відтворення  опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в

освітньому процесі;

 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що

стосуються освітнього процесу;

 • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

 • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної

освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є, зокрема академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи

пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь – яких інших благ матеріального або нематеріального  характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки

результатів навчання здобувачів освіти.

 

IV. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

       4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та дане Положення.

       4.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники освітнього закладу  можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

 • при необ’єктивному оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти

педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання;

 • спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих

ідей, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

 • надання освітніх послуг за певну незаконну винагороду матеріального

чи нематеріального характеру залежно від розміру, об’єму є підставою для притягнення педагогічного працівника до відповідальності судом першої інстанції.

       4.3. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік

тощо);

     

V. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

       5.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із Правилами внутрішнього трудового розпорядку освітнього закладу.

       5.2. Положення доводиться до батьківської громадськості а також оприлюднюється на сайті закладу.

       5.3.  Методисти закладу:

 • забезпечують шляхом практикумів, консультацій та інших

індивідуальних та колективних форм навчання з педагогічними працівниками створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;

 • забезпечують рецензування робіт на конкурси, на присвоєння

педагогічного звання та рекомендують педагогам сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

       5.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з вихованцями щодо етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення, цитування, посилання на джерела інформації, списування).

VI. Заключні положення

       6.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність.  Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки.

Заклад забезпечує публічний доступ  до тексту Положення через власний офіційний сайт.

       6.2. Прийняття принципів і норм Положення  засвідчується підписами членів педагогічного колективу. Здобувачі освіти ознайомлюються в обов’язковому порядку.

       6.3.  Положення про академічну доброчесність Благовіщенського РЦДЮТ Благовіщенської районної ради затверджується педагогічною радою закладу та вводиться в дію наказом директора.

       6.4. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради школи.

Наказ Про проведення заходів для формування та розвитку культури академічної доброчесності в Благовіщенському ЦДЮТ у 2021/2022 навчальному році  

 

trezub2

НАКАЗ

ДИРЕКТОРА БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від

25       

     серпня

2023 року

 

  112-о

 

м. Благовіщенське

 

Про проведення заходів для формування

та розвитку культури академічної

доброчесності в Благовіщенському ЦДЮТ

у 2023/2024 навчальному році  

 

       Відповідно до «Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Благовіщенського районного центру дитячої та юнацької творчості Благовіщенської районної ради» (наказ по Благовіщенському РЦДЮТ від 05 травня 2020 року №59-о «Про введення в дію Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Благовіщенського РЦДЮТ»), з метою формування та розвитку культури академічної доброчесності, попередження та запобігання проявам академічного плагіату, дотримання вимог академічної етики, формування компетентностей у здобувачів позашкільної освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

       1. Затвердити План заходів з академічної доброчесності в Благовіщенському ЦДЮТ на 2023/2024 навчальний рік (Додаток 1).

       2. Створити комісію з питань академічної доброчесності та етики педагогічних працівників у складі:

Голова комісії:

Людмила Смілянець – в.о. директора Благовіщенського ЦДЮТ

Члени комісії:

Галина Котюжанська – заступник директора з навчально-виховної роботи Благовіщенського ЦДЮТ;

Леоніла Говорун – голова МО керівників гуртків туристсько-краєзнавчого напряму;

Ольга Коцюруба – голова МО керівників гуртків технічного напряму;

Олена Лагута – голова МО керівників гуртків художньо-естетичного напряму;

Тетяна Томаченко – представник батьківської спільноти Благовіщенського ЦДЮТ.

       3. Адміністратору сайту Благовіщенського ЦДЮТ Оксані Кідіній розмістити наказ на сайті закладу.

       4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В.о. директора ЦДЮТ                                             Людмила СМІЛЯНЕЦЬ

 

 

З наказом ознайомлені:

______  Л. Смілянець

______  Г. Котюжанська

______  Л. Говорун

______  О. Кідіна

______  О. Коцюруба

______  О. Лагута

______  Т. Томаченко

 

Затверджую

В.о. директора ЦДЮТ

______  Л. Смілянець

 

Додаток 1

до наказу по ЦДЮТ

25.08.2023 №112-о

 

План заходів

з академічної доброчесності в Благовіщенському ЦДЮТ

на 2023/2024 навчальний рік

з/п

Тема заняття

Дата

Відповідальний

1

Організація діяльності закладу на засадах академічної доброчесності

Протягом року

Адміністрація

2

Семінар «Академічна доброчесність в позашкільному закладі»

Вересень

Методисти

3

Дотримуватися академічної доброчесності під час провадження педагогічної, наукової, творчої діяльності

Протягом року

Педагогічні працівники

4

Інформаційні хвилини щодо питань академічної доброчесності

Вересень

Т. Томаченко

5

Відеоролик «Академічна доброчесність»

Жовтень

О. Коцюруба

6

Інформаційні хвилини щодо академічної доброчесності

Жовтень

В. Марталога

7

Тематичне обговорення

«Будь доброчесним – поводься безпечно»

Листопад

Ю. Золотоверх

8

Академічна доброчесність і справедливість

Листопад

С. Одинак

9

Бесіда:Академічна доброчесність-запорука якісної позашкільної освіти.

Грудень

В. Кравець

10

Бесіда: «Як працювати з академічною доброчесністю»

Січень

Л. Княгніцька

11

Бути чесним у навчанні

Січень

Т. Дорош

12

Історія розвитку та сучасні вимоги дотримання академічної доброчесності

Лютий

Е. Новіцький

13

Академічна доброчесність. Антиплагіат

Березень

О. Лагута

14

Презентація «Академічна доброчесність – шлях до успіху»

Квітень

М. Коцюруба

15

Дискусія на тему «Необ’єктивне оцінювання»

Травень

Л. Говорун

___________________