Благовіщенський центр дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради

 

Освітня програма

БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ  ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

 

Схвалено

на засіданні

педагогічної ради

протокол №7

від 06.09.2023 р.

Затверджую

В.о. директора ЦДЮТ

______  Л.Смілянець                                

наказ по ЦДЮТ 

від 06.09.2023 №122-о

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО ЦЕНТРУ

ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ БЛАГОВІЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

2023/2024 навчальний рік

 

 

м. Благовіщенське

2023 р.

 

ВСТУП

       Освітня програма закладу побудована  з урахуванням диференціації та

індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації та працівників закладу, збереження єдиного освітнього простору в регіоні, соціального захисту вихованців, учнів і слухачів, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

       Освітня програма закладу  є засобом забезпечення реальних умов для вибору індивідуальної траєкторії розвитку, гарантом досягнення обраних освітніх рівнів, технологічним засобом управління якістю позашкільної освіти.

Освітня програма Благовіщенського ЦДЮТ  узгоджена із законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 року №651 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1036/9635, Типовими навчальними планами для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676, Типовою освітньою програмою закладу позашкільної освіти затвердженою наказом МОН України від 05.01.2021р. №17, освітніми запитами дітей та їх батьків, листа Міністерства освіти і науки Украпїни від 23 серпня 2023 року №1/12609-23  «Про організацію освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2023/2024 навчальному році»,  Концепції безпеки закладів освіти, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2023 року № 301-р, листа Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2023 року № 1/6990-23 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 навчального року», Методичними рекомендаціями «Щодо застосування Порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» (лист МОН від 07.07.2020 No 1/9-363), організаційно-методичними рекомендаціями щодо навчання за допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті (лист МОН від 19.05.2020 No6/643-2020), з метою створення належних умов для організованого початку 2023/2024 навчального року в Благовіщенському ЦДЮТ. 

       У новому 2023/2024 навчальному році освітня діяльність в Благовіщенському ЦДЮТ  розпочинається з 1 вересня 2023 року, а завершується до 31 травня 2024 року. При цьому формат організації освітнього процесу (очна, дистанційна, змішана) обирається в залежності від безпекової ситуації.

 

 

І . МІСІЯ, ВІЗІЯ ТА КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ

БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО ЦДЮТ

       Місія Благовіщенського ЦДЮТ – сприяння кожному здобувачу освіти в цілісному розвитку та лідерському становленні; служіння людині, громаді, суспільству.

       Візія  Благовіщенського ЦДЮТ – створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для розвитку особистості; розвиток науково-педагогічного потенціалу, удосконалення науково-дослідницької, освітньої та інноваційної діяльності; сприяння розкриттю лідерських якостей здобувачів освіти шляхом їх участі в самоврядуванні закладу; створення умов для змістовного дозвілля здобувачів освіти та працівників закладу; відкритість та забезпечення інформування спільноти; служіння громаді.

       Ключові цінності: Україна, дитина, громада, професіоналізм, довіра,

духовність, лідерство, відповідальність.

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В БЛАГОВІЩЕНСЬКОМУ ЦДЮТ

       Метою освітнього процесу Благовіщенського ЦДЮТ є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, технічної та іншого виду творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації.         

       ПРОБЛЕМА: «Забезпечення якості освіти шляхом формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу».

       Основними завданнями є:

       виховання громадянина України;

       вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського

досвіду;

       виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України,

прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

       виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України,

поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського

народу, а також інших націй і народів;

       виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до

родини та людей похилого віку;

       створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;

       здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації;

       формування у здобувачів позашкільної освіти свідомого й відповідального

ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

       задоволення освітньо-культурних потреб здобувачів позашкільної освіти, які

не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

       задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

       пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;

       організація дозвілля здобувачів позашкільної освіти, пошук його нових

форм;

       профілактика бездоглядності, правопорушень;

       виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної

безпеки та безпеки оточуючих;

       формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;

       здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

       Головні принципи освітнього процесу Благовіщенського ЦДЮТ:

       гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;

       єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;

       демократизація, що передбачає автономію закладів позашкільної освітирізних типів та форм власності у вирішенні основних питань змісту їх діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;

       науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети позашкільної освіти;

       безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання зусиль закладів позашкільної освіти з іншими закладами та організаціями; цілісність і наступність позашкільної освіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;

       багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого

вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, референції та індивідуалізованого освітнього процесу;

       добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності;

       самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;

       практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

       Зміст освітнього процесу Благовіщенського ЦДЮТ  ґрунтується на засадах  особистісного замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність та варіативність. Освітній процес у закладі  здійснюється за  6 напрямами: військово-патріотичний , еколого-натуралістичний, художньо-естетичний, науково-технічний, соціально-реабілітаційний,  гуманітарний.

       Діяльність Благовіщенського ЦДЮТ зумовлена соціальними запитами та потребами. Забезпечення соціального становлення, розвитку інтересів, ініціативності та творчого потенціалу здобувачів позашкільної освіти здійснюється в процесі діяльності  Парламенту дітей Благовіщенської міської територіальної громади.  

ІІІ. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ

       Управління  закладом позашкільної освіти здійснюється  на  основі  принципів  демократизму,  гуманізму  і  відповідальності.

       Відповідно  до  ст.  142  Кодексу  України  «Про  працю»  та  на  виконання  пункту  2  ч.  1  ст.  29  Кодексу  України  «Про  працю»  в  закладі  розроблені  та  затверджені  «Правила  внутрішнього  трудового  розпорядку  Благовіщенського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості»  (наказ  по  Благовіщенському ЦДЮТ  від  21 серпня 2023 року №110-о).

       Освітній процес в закладі забезпечують:

       Виконуюча обов’язки директора – Смілянець Людмила Володимирівна, освіта повна вища, у 1990 році закінчила Уманський державний педагогічний університет.

      Методисти:

       Котюжанська Галина Олексіївна, освіта повна вища, у 1990 році закінчила Уманський державний педагогічний університет;

       Смілянець Людмила Володимирівна, освіта повна вища, у 1990 році закінчила Уманський державний педагогічний університет.

       Практичний психолог – Дудар Наталя Валентинівна, освіта повна вища, у 2006 році закінчила Уманський державний педагогічний університет.

       27  педагогічних працівників (17 основні, 10 сумісників).

       Колегіальним органом управління закладу є педагогічна рада, повноваження якої визначаються статутом закладу.

       У  системі  управління  позашкільним  педагогічним  процесом  використовуються  такі  традиційні  форми  контролю,  як  відвідування  занять,  спостереження,  комплексні,  тематичні  перевірки,  співбесіди.

       Внутрішній  контроль  здійснюється  згідно  складеного  графіка.

       Відомості  внутрішнього  контроль  з  актуальних  проблем позашкільної освіти   оприлюднюються  на  педагогічних радах,  нарадах  при  директорові,  засіданнях  методичних об’єднань. 

       Ефективність  системи  внутрішнього  контролю  забезпечується 

взаємодією  мети,  змісту,  форм,  методів  і  результатів,  а  також  єдністю  ресурсного,  кадрового,  нормативно-правового,  матеріально-технічного  забезпечення.

         IV. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЙОГО ВИБОРУ

       При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково- технічну діяльність», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. №433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи впозашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерствіюстиції України 20 серпня 2004 р. № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказомМіністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 р. № 676.

       Загальний обсяг навчального навантаження для гуртків Благовіщенського ЦДЮТ

Війського-партіотичний напрям

№ з/п

Назва  гуртка

П.І.Б.  керівників  гуртків

І рік

навч.

ІІ  рік 

навч.

ІІІ  рік 

навч.

Загальна кількість годин

Рівень

Загальна

кількість дітей

1

«Юні козачата»

Бендяк О.А.

1,1

   

8

Поч.

24

2

«Патріот»

Кравець В.І.

1

1

1

18

Осн.

36

3

«Юні кіборги»

Верба Л.К.

1

 

 

4

Поч.

20

4

«Лицарі»

Ковтанюк Л.К.

1

 

 

4

Поч.

20

5

«Соколята»

Смірнова Я.В.

1

 

 

4

Поч.

16

6

«Козачата»

Хрисмтіяненко С.В.

1

 

 

4

Поч.

16

Вс.

6

6

7

1

1

42

 

132

 

Еколого-натуралістичний напрям

№ з/п

Назва  гуртка

П.І.Б.  керівників  гуртків

І рік

навч.

ІІ  рік 

навч.

ІІІ  рік 

навч.

Загальна кількість годин

Рівень

Загальна

кількість дітей

1

«Еколог»

Бойчук О.В.

 

1

 

4

Поч.

15

2

«Росинка»

Левендюк Е.О.

 

1

 

4

Осн.

15

Вс.

2

2

 

2

 

8

 

30

 

Художньо-естетичний  напрям (мистецький профіль)

№ з/п

Назва  гуртка

П.І.Б.  керівників  гуртків

І рік

навч.

ІІ  рік 

навч.

ІІІ  рік 

навч.

Загальна кількість годин

Рівень

Загальна

кількість дітей

1

Вокальний  «Юність»

Гончар  Г.Д.

 

1

 

4

Осн.

15

2

Хореографічний  «ІндіГо»

Горбань О.Є.

 

 

1

6

Вищ.

23

3

Хореографічний  «Веселка»

Новіцький  Е.Ф.

1

1

1

18

Поч.

62

Вс.

3

3

1

2

2

28

 

100

 

Науково-технічний  напрям

№ з/п

Назва  гуртка

П.І.Б.  керівників  гуртків

І рік

навч.

ІІ  рік 

навч.

ІІІ  рік 

навч.

Загальна кількість годин

Рівень

Загальна

кількість дітей

1

Відеостудія  «Крок»

Коцюруба  М.П.

1

1

 

12

Осн..

24

2

«Основи комп’ютерних знань »

Коцюруба М.П

 

1

 

6

Поч.

12

3

Фотогурток  «Кадр»

Коцюруба  О.Д.

1

1

 

8

Осн.

24

4

«Художня обробка деревини»

Лопушенко В.А.

 

1

 

4

Осн.

15

5

«Судомодельни»

Марталога  В.В.

1

1

 

12

Осн

24

6

«Ракетомод.»

Марталога  В.В.

 

1

 

6

Поч.

12

Вс.

6

4

3

6

-

48

 

111

                 

Художньо-естетичний  напрям (декоративно-прикладний профіль)

№ з/п

Назва  гуртка

П.І.Б.  керівників  гуртків

І рік

навч.

ІІ  рік 

навч.

ІІІ  рік 

навч.

Загальна кількість годин

Рівень

Загальна

кількість дітей

1

«Сувенір»

Дорош  Т.Г.

1

1

1

18

Осн.

36

2

«Умілі руки»

Одинак С.В.

1

1

1

18

Поч.

40

3

«Мереживо творчості»

Золотоверх Ю.І.

1

1

 

12

Осн.

24

4

«Веселка»

Кідіна  О.В.

1

1

 

12

Поч.

22

5

«Природа  і  фантазія»

Княгніцька  Л.М.

1

1

1

18

Осн.

36

6

«Чудо палітра»

Лагута  О.В.

1

1

1

18

Осн

36

7

«Рукоділля»

Томаченко Т.Б.

1

1

1

18

Осн.

36

Вс.

7

7

7

7

5

114

 

230

Соціально-реабілітаційний  напрям

№ з/п

Назва  гуртка

П.І.Б.  керівників  гуртків

І рік

навч.

ІІ  рік 

навч.

ІІІ  рік 

навч.

Загальна кількість годин

Рівень

Загальна

кількість дітей

1

«Основи учнівського самоврядування»

Довгань М.Ю.

1

 

 

6

Вищ.

26

Вс.

1

1

1

-

 

6

 

26

Гуманітарний  напрям

№ з/п

Назва  гуртка

П.І.Б.  керівників  гуртків

І рік

навч.

ІІ  рік 

навч.

ІІІ  рік 

навч.

Загальна кількість годин

Рівень

Загальна

кількість дітей

1

«Дивослово»

Русавська В.І.

 

1

 

4

Осн.

15

Вс.

1

1

 

1

 

4

 

15

 

Загальна таблиця навчального плану

2023/2024 навчальний рік

№ з/п

Напрями

К-сть гуртків

Кількість гуртків

К-сть груп

К-сть дітей

Місто

Село

Місто

Село

Груп

Дітей

Груп

Дітей

1

Декоративно-прикладний

7

7

-

19

230

19

230

-

-

2

Мистецький

3

3

-

5

100

5

100

-

-

 

Разом: художньо-естетичний

10

10

-

24

330

24

330

-

-

3

Військово-патріотичний

6

5

1

9

132

6

96

3

36

4

Еколого-натуралістичний

2

-

2

2

30

-

-

2

30

5

Науково-технічний

6

5

1

9

111

8

96

1

15

6

Соціально-реабілітаційний

1

-

1

1

26

-

-

1

26

7

Гуманітарний

1

1

-

1

15

1

15

-

-

 

Всього

26

21

5

46

644

39

537

7

107

       Кількість навчальних годин – 250; резерв: гурток раннього розвитку дитини – 12 годин, Центр національно-патріотичного виховання – 30 годин.

Кількість учнів в ЗЗСО Благовіщенської громади – 2279.

Охоплення позашкільною освітою – 28,3% (місто – 23,5%; село – 4,8%).

Кількість вихованців в Благовіщенському ЦДЮТ – 644 (місто – 83,4%; село – 16,6%).

 

       Тривалість одного заняття в Благовіщенському ЦДЮТ  визначено навчальним планом і навчальними програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:

       віком від 3 до 6 років – 30 хвилин;

       віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

       середнього та старшого віку – 45 хвилин.

       Перерви між заняттями визначено режимом щоденної роботи закладу

та  Статутом:   між заняттями груп – 5хв; між заняттями гуртків, груп – 10хв.

V. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

       Освітніми компонентами є навчальні програми за напрямами  та профілем позашкільної освіти, інші компоненти для вільного вибору здобувачів освіти, сплановані і організовані для досягнення визначених результатів навчання.

Начальна програма з позашкільної освіти як освітній компонент і нормативний документ визначає організацію освітнього процесу у гуртках, творчих об’єднаннях для досягнення визначених результатів навчання.

       Навчальні програми з позашкільної освіти конкретизують очікуваний результат навчання як формування відповідно до законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»: цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей для дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької та раціоналізаторської діяльності, компетентностей, повязаних з реалізацією особою своїх прав і обовязків як члена суспільства, ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

№ з/п

Назва навчальної програми

Затвердження програми (дата,

№ документа)

П.І.П.

керівника гуртка

Назва гуртка

 

Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного  напряму «Козацько-лицарське виховання «Джура»

Наказ по Благовіщенському ЦДЮТ від 06.09.2023 р. №120-о

Кравець

Василь

Іванович

«Патріот»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного  напряму «Сокіл-Джура»

Наказ по Благовіщенському ЦДЮТ від 06.09.2023 р. №120-о

Кравець

Василь

Іванович

«Патріот»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного  напряму «Козацько-лицарський гарт»

Наказ по Благовіщенському ЦДЮТ від 06.09.2023 р. №120-о

Бендяк

Ольга

Анатоліївна  

«Юні козачата»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного  напряму «Козацько-лицарський гарт»

Наказ по Благовіщенському ЦДЮТ від 06.09.2023 р. №120-о

Верба

Людмила

Костянтинівна   

«Юні кіборги»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного  напряму «Козацько-лицарський гарт»

Наказ по Благовіщенському ЦДЮТ від 06.09.2023 р. №120-о

Ковтанюк

Людмила

Кирилівна   

«Лицарі»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного  напряму «Козацько-лицарський гарт»

Наказ по Благовіщенському ЦДЮТ від 06.09.2023 р. №120-о

Смірнова

Яна

Володимирівна   

«Соколята»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного  напряму «Козацько-лицарський гарт»

Наказ по Благовіщенському ЦДЮТ від 06.09.2023 р. №120-о

Христіяненко

Світлана

Валентинівна   

«Козачата»

 

Навчальна програма еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль «Юні екологи»

 

Наказ по Благовіщенському ЦДЮТ від 06.09.2023 р. №120-о

Бойчук

Олеся Вікторівна

 

«Еколог»

 

Навчальна програма еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль «Юні екологи»

Наказ по Благовіщенському ЦДЮТ від 06.09.2023 р. №120-о

Левендюк

Ельвіра

олегівна

«Росинка»

 

Навчальна программа з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму  «Музична мозаїка»

Наказ по відділу освіти та молдоді Благовіщенської міської ради від 11.10.2021 р. №135

Гончар

Григорій Дмитрович

Вокальний гурток «Юність»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Спортивно-бальна хореографія»

Наказ по відділу освіти та молдоді Благовіщенської міської ради від 11.10.2021 р. №135

Горбань

Ольга

Євгеніївна

Хореографічний гурток «IndiGo»

 

Навчальна программа з позашкільної освіти з  основ хореографічного мистецтва

Наказ по Благовіщенському ЦДЮТ від 05.09.2022 р. №110-о

Новіцький

Едуард

Федорович 

Хореографічний гурток

«Веселка»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

технічного напряму

відеостудії «Крок»

Наказ по відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Благовіщенської РДА від

30.09.2019 р. №122

Коцюруба

Микола

Павлович

Відеостудія  «Крок»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

технічного напряму

«Основи комп’ютерної анімації»

Наказ по відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Благовіщенської РДА від

30.09.2019 р. №122

Коцюруба

Микола

Павлович

Гурток «Основи комп’ютерної анімації»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

технічного напряму

фотогуртка «Кадр»

Наказ по відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Благовіщенської РДА від

30.09.2019 р. №122

Коцюруба

Ольга

Дмитрівна

Фотогурток «Кадр»

 

Навчальна програма зпозашкільної освіти науково-технічного напряму «Художня обробка деревини»

Наказ по Благовіщенському ЦДЮТ від 05.09.2022 р. №110-о

Лопушенко

Валерій

Анатолійович

Гурток «Художня обробка деревини»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Ракетомоделювання»

Наказ по відділу освіти та молдоді Благовіщенської міської ради від 11.10.2021 р. №135

Марталога

Валерій

Васильович

Гурток «Ракетомодель-ний»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Судномоделювання»

Наказ по відділу освіти та молдоді Благовіщенської міської ради від 11.10.2021 р. №135

Марталога

Валерій

Васильович

Гурток «Судномодель-ний»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти  художньо-естетичного напряму«Декоративно-ужиткове мистецтво»

Наказ по відділу освіти та молдоді Благовіщенської міської ради від 11.10.2021 р. №135

Дорош

Тамара

Григоорівна

Гурток «Сувенір»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти  художньо-естетичного напряму «Умілі руки»

Наказ по відділу освіти та молдоді Благовіщенської міської ради від 11.10.2021 р. №135

Одинак

Софія

Василівна  

Гурток

«Умілі руки»

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти  художньо-естетичного напряму «В’язання гачком»

Наказ по Благовіщенському ЦДЮТ від 05.09.2022 р. №110-о

Золотоверх

Юлія

Іванівна

Гурток «Мереживо творчості»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «В’язання гачком»

Наказ по Благовіщенському ЦДЮТ від 05.09.2022 р. №110-о

Кідіна

Оксана

Віталіївна

Гурток «Веселка»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти гуртка художньо-естетичного напряму «Флористика та фітодизайн інтер’єрів»

Наказ по відділу освіти та молдоді Благовіщенської міської ради від 11.10.2021 р. №135

Княгніцька

Любов

Миколаївна 

Гурток «Природа і фантазія»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти гуртка художньо-естетичного напряму «Образотворче

мистецтво»

Наказ по Благовіщенському ЦДЮТ від 06.09.2023 р. №120-о

Лагута

Олена

Володимирівна

Гурток «Чудо палітра»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти «Декоративно-ужиткове мистецтво»

Наказ по відділу освіти та молдоді Благовіщенської міської ради від 11.10.2021 р. №135

Томаченко

Тетяна

Борисівна

Гурток «Рукоділля»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти соціально-реабілітац. напряму «Наш парламент: досліджуємо, розуміємо, впливаємо»

Наказ по відділу освіти та молдоді Благовіщенської міської ради від 11.10.2021 р. №135

Довгань

Маргарита

Юріївна

Гурток «Основи учнівського самоврядуван.»

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

гуманітарного напряму

«Дивослово»

Наказ по відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Благовіщенської РДА від

30.09.2019 р. №122

Русавська

Валентина

Іванівна

Гурток «Дивослово»

 

VІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО ЦДЮТ

       Реформування освітньої галузі в Україні вимагає від педагогічних кадрів новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, покращенні якості освіти, безперечно, належить організації методичної роботи в навчальному закладі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок – підвищення ефективності освітнього процесу.

      Методична робота базується на досягненнях науки, системі аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загально культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

      Головна мета методичної роботи Благовіщенського ЦДЮТ – надання методичної підтримки учасникам освітнього процесу в формуванні та удосконаленні компетентностей. Методична служба в закладі являє собою ціліс­ну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем керівників гуртків систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного керівника гуртка, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних вихованців закладу.

      Методична проблема: «Методичний супровід освітнього процесу в формуванні ключових компетентностей педагогів.»

      Методична робота в закладі спирається на нормативно-інструктивні документи Міністерства освіти і науки України, державні, регіональні та міські програми у галузі позашкільної освіти; направлена на створення умов для комп’ютеризації та інформатизації освітнього процесу, поглиблення змісту та покращання якості позашкільної освіти, створення належних сучасних умов для навчання, виховання та розвитку творчих здібностей вихованців, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу керівників гуртків та вихованців.

       На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою виконання Законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, відповідно до Статуту закладу та річних планів роботи ЦДЮТ  на  навчальний рік, з метою подальшого вдосконалення методичної роботи по закладу щороку видається наказ  «Про організацію методичної роботи в навчальному році», яким затверджується структура методичної роботи в Благовіщенському  центрі дитячої та юнацької творчості. Методичною радою постійно розробляється  комплекс  методичних заходів, спрямованих на удосконалення освітнього процесу, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами.

       Методична  робота  в  нашому  закладі  має  таку  структуру:

       методичні  об’єднання  працівників;

       постійно  діючі  семінари  керівників  гуртків;

       школа  педагогічної  майстерності;

       школа молодого керівника гуртка;

       творчі  групи.

       З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення  колективного керівництва методичною роботою у закладі працює методична рада, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи методичних об’єднань, Школи молодого керівника гуртка, Школи педагогічної майстерності.

       Методичну роботу координує методична рада Благовіщенського ЦДЮТ до складу якої входять: директор, методисти,  голови методичних об’єднань.

       З метою росту професійного рівня, педагогічної культури працівників Благовіщенського ЦДЮТ створено певну систему методичної роботи з педагогами, яка включає індивідуальні, групові та масові форми роботи. Підвищенню майстерності сприяють індивідуальні консультації, огляд нової методичної літератури та фахових видань, оперативні наради з актуальних питань, методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами виховання підростаючого покоління, передовим педагогічним досвідом, участь у школах педагогічної майстерності, проходження курсів підвищення кваліфікації, майстер-класи тощо.

       Однією із провідних форм методичної роботи Благовіщенського ЦДЮТ є педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує питання  життя закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, ріст професійної майстерності керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної ради обрано насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості освітнього процесу.

       Робота методичних об’єднань всіх напрямків проводиться відповідно до законодавчих та нормативно – правових документів. На засіданнях МО проводиться обговорення змісту нових програм , ознайомлення з новими методиками й технологіями, вивчається і узагальнюється передовий педагогічний досвід.

       В освітній процес Благовіщенського ЦДЮТ впроваджуються такі інновації:

       інформаційно-комунікаційні технології;

       інтерактивні технології навчання;

       методика колективної творчої справи;

       метод проєктів.

       STEAM – освіта

       Технології дистанційного навчання.

       Організація методичної роботи в закладі побудована на проблемно-діагностичній основі, колективному та індивідуальному плануванні, системному підході, відстеженні, аналізі результатів діяльності, створенні умов для методичного вдосконалення педагогів. 

       Ефективність методичної роботи визначається якісними змінами у фаховій майстерності педагогів та підвищення ефективності освітнього процесу.

VІI. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В БЛАГОВІЩЕНСЬКОМУ ЦДЮТ.

       Освітній процес в закладі  організовано за такими організаційними формами:

       творчі об'єднання;

       гуртки;

       групи.

       Заняття проводяться у формі індивідуальних і групових занять.

       Вибір форм і методів навчання працівники закладу позашкільної освіти визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у

навчальних програмах.

       Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку в освітньому процесі.

VIII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО ЦДЮТ

       Як результат реалізації освітньої програми є сформованість у здобувачів освіти ключових компетентностей: пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

       Пізнавальні  компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

       Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися у соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

       Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

       Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі. Розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого становлення, формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України.