Благовіщенський центр дитячої та юнацької творчості Благовіщенської міської ради

 

       Ключовим завданням методичної служби Благовіщенського ЦДЮТ є виховання творчих педагогів, здатних орієнтуватися у складних соціокультурних умовах, активно реалізувати свій особистий потенціал на основі взаєморозуміння і співробітництва з іншими людьми.

       Сьогодення вимагає змінення якісних характеристик змісту, форм і методів методичної роботи в напрямі переходу від інформаційно-рекомендаційного до особистісно орієнтованого характеру організації роботи з педагогічними кадрами.

       Організацію та планування методичної роботи в колективі розпочинаємо з діагностування молодих керівників гуртків на основі анкетування, опитування, індивідуальних співбесід, аналізу відвіданих занять, виховних заходів. Основною формою роботи є Школа молодого керівника гуртка Благовіщенського ЦДЮТ, діяльність якої має системний характер, оскільки робота з молодими спеціалістами спрямована на подальше майбутнє закладу. Провідна форма організації занять – інтерактивна, яка сприяє встановленню емоційних контактів, дає можливість змінювати напрямки діяльності.

       Проблема над якою працює Школа молодого керівника гуртка: «Створення умов для професійного становлення молодих керівників гуртків шляхом удосконалення занять як основної форми організації процесу навчання і засобу розвитку творчої особистості керівника гуртка і вихованця».

       Мета: цілеспрямований вплив на розвиток індивідуального стилю творчої діяльності молодого керівника гуртка та творчого потенціалу вихованців на основі інноваційної науково-методичної допомоги.

       Завдання:

       заохочення мотивів творчої діяльності кожного молодого керівника гуртка;

       поглиблення науково-методичної діяльності;

       удосконалення педагогічної техніки;

       надання систематичної реальної дієвої психологічної допомоги з метою розвитку сучасного стилю педагогічного мислення;

       формування індивідуальної високоефективної системи педагогічної діяльності шляхом удосконалення сучасного заняття;

       виховання потреби в безперервній самоосвіті;

       стимулювання групової творчості та ініціативи.

       Методична допомога , що надається молодим та новоприбулим керівникам гуртків, постійно вдосконалюється. Для цього продовжено роботу Школи педагогічної майстерності, методичних обєднань керівників гуртків, надається практична допомога молодим педагогам, досвідчені педагоги здійснюють наставництво і надають консультації новоприбулим, які починають свій творчий шлях, пропагуються різні форми самоосвіти всіх учасників освітнього процесу.

       Працює консультпункт для новопризначених  педагогічних працівників.   

       Керівникам гуртків надаються консультації з таких питань:

       вимоги до проведення конспекту гурткового заняття;

       проектні технології;

       форми гурткових занять;

       як організувати гурткову роботу;

       організація індивідуальної роботи з вихованцями і батьками;

       творчий пошук талановитих дітей;

       форми роботи керівникам гуртків по охороні життя та здоров’я дітей;

впрвадження елементів STEAM - освіти на гурткових заняттях. 

       Реформування освітньої галузі в Україні вимагає від педагогічних кадрів новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, покращенні якості освіти, безперечно, належить організації методичної роботи в навчальному закладі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок – підвищення ефективності освітнього процесу.

       Методична робота базується на досягненнях науки, системі аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності освітнього процесу.

       Головна мета методичної роботи Благовіщенського ЦДЮТ – це допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня. Методична служба в закладі являє собою ціліс­ну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем керівників гуртків систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного керівника гуртка, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних вихованців закладу.

       Методична проблема: «Методичний супровід освітнього процесу в формуванні ключових компетентностей педагога».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

       Методична робота в закладі спирається на нормативно-інструктивні документи Міністерства освіти і науки України, державні, регіональні та районні програми у галузі позашкільної освіти; направлена на створення умов для комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу, поглиблення змісту та покращання якості позашкільної освіти, створення належних сучасних умов для навчання, виховання та розвитку творчих здібностей вихованців, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу керівників гуртків та вихованців.

       Основними  завданнями методичної служби закладу у 2021/2022 навчальному році були:

       сприяння розвитку навичок самостійної робо­ти керівника гуртка з метою  безперервного підвищен­ня кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності;

       розвиток педагогічної творчості;

       формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідної роботи;

       покращення методичної під­готовки педагогічних кадрів;

       розвиток аналі­тичних навичок, самоаналізу й самоконтролю діяльності;

       вивчення стилю роботи керівника гуртка, йо­го особистісних якостей і на цій основі створен­ня умов для професійного росту й оптимальної взаємодії з  колективами вихованців, педагогів, батьків.

      На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою виконання Законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, відповідно до Статуту, Освітньої програми, Стратегії розвитку  закладу та річних планів роботи ЦДЮТ  на  навчальний рік, з метою подальшого вдосконалення методичної роботи, по закладу щороку видається наказ  «Про організацію методичної роботи в навчальному році», яким затверджується структура методичної роботи в Благовіщенському  центрі дитячої та юнацької творчості. Методичною радою постійно розробляється  комплекс загальнозакладних методичних заходів, спрямованих на удосконалення освітнього процесу, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами.

       Проблеми і задачі, які стоять перед закладом, педколектив вирішував шляхом наступних форм методичної роботи:

       тематичні педради;

       робота керівників гуртків у Школі педагогічної  майстерності та  у Школі молодого керівника гуртка;

       методичні об’єднання;

       атестація;

       відкриті заняття;

       творчі звіти;

       психолого-педагогічні семінари;

       самоосвіта.    

       План  методичної  роботи  складається  на  поточний  навчальний  рік  і  спрямовується  на  поліпшення  науково-теоретичної,  методичної  та  практичної  підготовки  педагогічних  кадрів  закладу.

       У  ньому  відображені  результативність  і  наслідки  методичної  роботи  за  попередній  навчальний  рік,  стан  виконання  навчальних  програм,  рівень  і  якість  навчальних  досягнень  учнів.

       План  містить  завдання  методичного  об’єднання  в  новому  навчальному  році,  основні  напрямки  роботи  об’єднання,  що  випливають  із  завдань  розбудови  національної  системи  освіти.

       Один  із  розділів  плану  складається  із  переліку  і  тематики  засідань  методичного  об’єднання  із  зазначенням  форм  і  методів  їх  реалізації,  а  завершується  план  календарним  плануванням,  яке  містить  вибірку  всіх  групових  занять  із  зазначенням  терміну  їх  проведення  та  виконавців.

       До  плану  методичної  роботи  включені  такі  розділи:    

       Організаційні  заходи  з  питань  підвищення  фахового  та  методичного  рівня  педагогічних  кадрів.

       Методична  допомога  педагогічним  працівникам.

        Вивчення  та  впровадження  в  практику  роботи  досягнень  педагогічної  науки  і  передового  педагогічного  досвіду.

        Вивчення  стану  освітньої  роботи  в  закладі,  аналіз  якості  знань,  умінь,  навичок  вихованців.

       Заходи  з  питань  розвитку  творчих  здібностей,  ініціативи  керівників  гуртків  та  їх  вихованців.

       Внутрішня система забезпечення якості освіти та проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів в Благовіщенському ЦДЮТ.

       Методична  робота  в  нашому  закладі  має  таку  структуру:

       засідання методичної ради;

       методичні  об’єднання  працівників;

       постійно  діючі  семінари  керівників  гуртків;

       школа  педагогічної  майстерності;

       школа молодого керівника гуртка;

       творчі  групи;

       робоча група для проведення щорічного комплексного самооцінювання відповідно до внутрішньої системи забезпечення  якості освіти.

       З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення  колективного керівництва методичною роботою у закладі працює методична рада, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи методичних об’єднань, Школи молодого керівника гуртка, Школи педагогічної майстерності.

       Методичну роботу координує методична рада Благовіщенського ЦДЮТ до складу якої входять: директор, методисти, практичний психолог, голови методичних об’єднань.

       З метою росту професійного рівня, педагогічної культури працівників

Благовіщенського ЦДЮТ створено певну систему методичної роботи з педагогами, яка включає індивідуальні, групові та масові форми роботи. Підвищенню майстерності сприяють індивідуальні консультації, огляд нової методичної літератури та фахових видань, оперативні наради з актуальних питань, методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами виховання підростаючого покоління, передовим педагогічним досвідом, участь у школах педагогічної майстерності, проходження курсів підвищення кваліфікації, майстер-класи тощо.

       Однією із провідних форм методичної роботи Благовіщенського ЦДЮТ є педагогічна рада, яка досліджує і розв’язує питання  життя закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, ріст професійної майстерності керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної ради обрано насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості освітного процесу.

       Робота методичних об’єднань всіх напрямків проводиться відповідно до

законодавчих та нормативно – правових документів. На засіданнях МО проводиться обговорення змісту нових програм , ознайомлення з новими методиками й технологіями, вивчається і узагальнюється передовий педагогічний досвід.

       В освітній процес Благовіщенського ЦДЮТ впроваджуються такі інноваційні технології:

       інформаційно-комунікаційні технології;

       інтерактивні технології навчання;

       методика колективної творчої справи;

       метод проєктів;

       елементи STEAM - освіти;

       дистанційні форми начання.

       З метою створення належних умов для підвищення фахової майстерності педагогів, ознайомлення їх з новітніми освітніми технологіями, інноваціями в освіті в Благовіщенському ЦДЮТ триває робота зі створення банку даних, який містить такі матеріали:

       «Методичний банк», що містить інформацію щодо сучасних освітніх технологій, ефективних методів, форм роботи, прийомів педагогічної техніки;

       «Матеріали передового педагогічного досвіду»;

       фахова преса: журнали «Позашкілля», «Позашкільна освіта»;

       Інтернетресурс з даного напряму діяльності;

       «Банк даних педагогічного досвіду керівників гуртків Благовіщенського

ЦДЮТ»;

       «Інформаційно-аналітичний банк даних «Обдаровані діти

Благовіщенського ЦДЮТ».

       Організація методичної роботи в закладі побудована на проблемно-діагностичній основі, колективному та індивідуальному плануванні, системному підході, відстеженні, аналізі результатів діяльності, створенні умов для методичного вдосконалення педагогів. 

       Традиційними формами методичної роботи у закладі є педагогічні ради, методична рада, семінари-практикуми, розробка методичних рекомендацій, розробка проектів, наради при директорові, Школа педагогічної майстерності, Школа молодого керівника гуртка.

       Крім традиційних форм методичної роботи з педагогами проводяться тренінги, на яких педагоги спілкуються, розігрують різні ситуації, опрацьовують окремі питання в дискусійних групах, беруть участь у ділових іграх. Під час роботи використовують інтерактивні технології. Це сприяє активізації особистісного потенціалу педагогів, створює умови для пошукової, дослідницької роботи.    

       На етапі реформування системи освіти, позашкільної зокрема, особливу роль відіграє професійний потенціал педагогів, здатних до системного й конструктивного мислення, швидкої орієнтації  в інформаційному просторі, ефективної професійної діяльності. Соціальний запит держави на педагогічні кадри високого рівня професійної майстерності зумовлює пошук методичними службами оптимальних форм, методів, засобів для підвищення професійної компетентності педагогів в умовах  закладу позашкільної освіти. Саме тому в закладі працює Школа педагогічної майстерності Благовіщенського ЦДЮТ.

        Головною метою діяльності  Школи є пошук ефективних форм, методів організації освітнього процесу, вироблення оригінального педагогічного стилю, розробка, моделювання, апробація, корекція та реалізація освітніх технологій, презентація та поширення результатів діяльності закладу освіти за визначеною проблемою.

       Завдання Школи педагогічної майстерності керівників гуртків:

       сформувати мотиваційну, теоретичну та практичну готовність педагогічних працівників до модернізації змісту освітнього процесу в  закладі;

       добирати оптимальні форми, методи, засоби для підвищення професійного потенціалу педагогів;

       створювати умови для самоосвіти й саморозвитку педагогів;

       створювати умови для презентації передового педагогічного досвіду.

       Пріоритетними напрямками діяльності Школи є:

       опрацювання науково-методичної літератури з визначених проблем;

       ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки, перспективним педагогічним досвідом з питань розв’язання поставлених проблем;

       освоєння і практичне застосування теоретичних положень із визначеної проблеми;

       моделювання, апробація інноваційних технологій;

підготовка рекомендацій, методичних посібників, дидактичних матеріалів

тощо;

       застосування форм дистанційного навчання;

       впровадження STEAM освіти.

       Школа педагогічної майстерності об’єднує педагогів з високою творчою активністю, з високими результатами педагогічної діяльності і має на меті створити умови для самореалізації кожного учасника в їх професійному поступі.

       На заняттях Школи педагогічної майстерності розглядались питання:

        Лекція: «Позашкілля заради майбутнього».

        Практикум «Документація керівника гуртка від А до Я».

        Семінар - практикум: «Формування здорового способу життя дітей – головне завдання співпраці закладу і сім’ї».

        Методичний ринг:»Знай, вивчай, впроваджуй».

        Практикум «Творче використання методу проєктів в освітньому процесі. Презентація проєктів».

 Лекція - презентація: «Компетентнісно-орієнтована освіта. Загальні та спеціальні компетентності».

        Вернісаж педагогічних надбань: «Компетентне використання інноваційних, авторських ідей, знахідок та надбань педагогів закладу, їх практичне втілення в професійну діяльність».

        Практикум-презентація «Новітні технології в системі позашкільної освіти».

       Формування сучасного іміджу закладу позашкільної освіти. 

       Творчий звіт методичних об’єднань.   

       Аналіз проведених засідань Школи педагогічної майстерності дозволяє

зробити висновок про їх якісну підготовку, актуальність питань та результативність впливу на   впровадження ефективних технологій навчання і виховання; створення умов для якісної організації освітнього процесу та підвищення фахового рівня педагогічних працівників,  розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково- практичної діяльності вихованців; вивчення, узагальнення, впровадження кращого перспективного педагогічного досвіду; створення банку даних інноваційних технологій. Вся робота ШПМ пронизана практичною направленістю на покращення результативності освітнього процесу. Важливо, що поряд з питаннями конкретно-методичного характеру, в полі зору знаходять місце питання психології вихованця, проблеми дидактики заняття. Без цього сучасний керівник гуртка не може повною мірою забезпечити високу якість знань, умінь і навичок вихованців, формування ключових компетентностей вихованців та професійної компетентності педагогів.

       Ще однією формою методичної роботи в Благовіщенському ЦДЮТ є участь керівників гуртків у  обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників  закладів позашкільної освіти «Джерело творчості».

       Результатом ґрунтовного методичного навчання керівників гуртків є їхня робота з вихованцями, яка приносить певні результати. Позашкільна освіта сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримання талантів та обдарувань у галузі науки, техніки, мистецтва тощо. Тому в центрі уваги педагогічних працівників Благовіщенського  ЦДЮТ поставлена проблема розвитку творчих компетентностей особистості, своєчасного виявлення обдарованих дітей, використання засобів, які стимулюють розвиток їхніх творчих потенційних можливостей та базових життєвих компетентностей.

       Методика позашкільного процесу будується на пізнанні духовного світу дитини, врахуванні її настрою, психологічного стану. Методичні рекомендації розробляються і оновлюються на основі сучасних наукових поглядів на дитину у відповідності із змінами, що відбуваються у суспільстві.   Велику роль відіграє підготовка друкованої продукції з методики організації навчання та виховання дітей і учнівської молоді, розвитку їхніх творчих здібностей відповідно до вподобань, нахилів тощо, а також з узагальнення кращого досвіду позашкільної практики.

       Результатом методичної роботи закладу є вихід з друку методичних матеріалів:

       Методичні рекомендації: «Сторітелінг – ефективний метод навчання та виховання»;  

       Методичні рекомендації щодо впровадження STEAM освіти в Благовіщенському ЦДЮТ.

       Презентація «Академічна доброчесність: як не порушувати права».

Положення про академічну доброчесність.

       Формування національної свідомості учнів у процесі занять в гуртку декоративно-прикладного мистецтва.

       Методисти  закладу  розробляють  положення  про  організацію  та  проведення  виставок,  районних  змагань, конкурсів,  масових заходів так  розроблено:

       Положення  про  туристично-краєзнавчий  зліт «Моя  земля – земля  моїх 

батьків»;

       Положення  про  конкурс  «Початкове технічне моделювання»;

       Положення  про  конкурс  «Світ  моїх  захоплень»

       Положення про конкурс «ART – СУЗІР’Я юних талантів»;

       Положення про конкурс «Творча палітра»;

       Положення конкурсу «Я люблю Україну»;

       Положення турніру «Що? Де? Коли?»;

       Положення про  конкурс лідерів учнівського самоврядування;

       Положення про проведення Дня відкритих дверей «Панорама дитячих

захоплень;

       Положення про фестиваль родинного мистецтва;

       Положення про щорічний фотоконкурс для учнів ЗЗСО Благовіщенської громади;

       Положення про проведення тематичних тижнів.

       Положення про фотоконкурс «З родини починається життя»

       Керівникам  гуртків  надавалися  рекомендації  при  підготовці  освітніх заходів та безпеки життєдіяльності.

       Ефективність  методичної  роботи  визначається  якісними  змінами  у 

фаховій  майстерності  педагогів  та  підвищення  ефективності освітнього  процесу.

       Одним  із  актуальних  напрямків  організації  методичної  роботи  є  діагностичний  метод.  Він  передбачає  самооцінку  знань,  умінь  та  навиків  кожного  педагога  через  глибоке  переосмислення  своєї  роботи.  сам  педагог  визначає,  в  чому  він  потребує  допомоги,  додаткових  знань.

       Кожен педагогічний працівник закладу позашкільної  освіти зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність, підвищувати кваліфікацію – тобто опановувати нові та вдосконалювати раніше набуті компетентності в межах своєї професійної діяльності або галузі знань.

      Процедура підвищення кваліфікації визначається частиною шостою статті 59 Закону України “Про освіту” та Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

       Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагога позашкільника не може бути меншим за 120 годин на п’ять років. Педагог самостійно обирає форми, різновиди, напрями, а також суб’єкта підвищення кваліфікації – тобто того, хто йому може надати освітні послуги з підвищення кваліфікації (пункт 7 Порядку).

      Щороку в Благовіщенському ЦДЮТ складається орієнтовний план підвищення кваліфікації педпрацівників на наступний рік, який затверджується педагогічною радою й оприлюднюється на інформаційному сайті закладу,  протягом двох робочих днів з дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року.

       План  містить інформацію про загальну кількість педпрацівників, які підвищуватимуть кваліфікацію, основні напрями та орієнтовний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації і враховані пропозиції педагогів щодо підвищення кваліфікації.